Substansvärdering – Så fungerar det vid företagsköp

Substansvärdering – Så fungerar det vid företagsköp

juni 15, 2023 Av av admin

Introduktion till substansvärdering

Vad är egentligen ett substansvärde? Det är en metod för att bedöma värdet på ett bolag genom att ta hänsyn till dess tillgångar och skulder. Substansvärdering används ofta som ett komplement till andra värderingsmetoder för att ge en mer komplett bild av ett företags ekonomiska ställning. Särskilt vid investeringar i företag med betydande tillgångar, som fastighetsbolag, kan substansvärdet vara särskilt relevant.

Dagens substansvärde kan hjälpa oss att få en uppfattning om vad ett bolag faktiskt äger och hur det är finansierat. Genom att använda substansmetoden tar man hänsyn till de reella tillgångarna och skulderna, istället för att bara fokusera på intäkter och vinster. På så sätt får man en bättre helhetsbild av bolaget.

Substansvärdering är en viktig metod inom värderingsområdet och kan vara till stor hjälp när man vill få en tydligare bild av ett företags ekonomiska situation. På vår hemsida kan du läsa mer om denna metod och hur den används inom olika branscher och sektorer.

Så vad säger substansvärdet egentligen om ett företag? Läs vidare för att ta reda på mer!

Vad är substansvärde och hur fungerar det i bolag?

Företags substansvärde är en viktig faktor att ta hänsyn till när man bedömer värdet av ett bolag. Substansvärdet representerar det teoretiska värdet av ett bolags tillgångar minus dess skulder. Det ger en uppskattning av vad aktieägarna skulle få om bolaget såldes och alla skulder betalades av.

Substansvärdet kan vara högre eller lägre än marknadsvärdet på aktierna, beroende på olika faktorer som marknadsförhållanden och framtida vinster. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan företagets substansvärde och marknadsvärdet på aktierna för att kunna fatta välgrundade investeringsbeslut.

När man talar om företagets substansvärde, syftar man på värdet av de tillgångar som företaget äger. Det kan inkludera fastigheter, inventarier, maskiner, patent och andra immateriella tillgångar. Substansvärdet tar även hänsyn till eventuella skulder som företaget har, såsom lån eller obetalda räkningar.

Ett exempel på hur substansvärdet kan användas är vid värdering av investmentbolag. Investmentbolag har ofta en portfölj med olika innehav i olika företag. Genom att beräkna substansvärdet kan man få en uppfattning om värdet av investmentbolagets tillgångar och därmed bedöma om aktien är över- eller underprissatt på marknaden.

Det finns olika sätt att beräkna substansvärdet. Ett vanligt sätt är att ta företagets totala tillgångar och dra av dess totala skulder för att få fram nettotillgångarna. Sedan delar man nettotillgångarna med antalet utestående aktier för att få fram substansvärdet per aktie.

Det är viktigt att komma ihåg att substansvärdet endast ger en teoretisk uppskattning av ett bolags värde. Det tar inte hänsyn till andra faktorer som framtida vinster, konkurrenssituationen eller marknadens förväntningar på bolaget. Därför kan substansvärdet vara högre eller lägre än marknadsvärdet på aktierna.

Fördelar och nackdelar med substansvärdering:

En objektiv bedömning av ett bolags ekonomiska ställning

En fördel med substansvärdering är att den ger en objektiv bedömning av ett bolags ekonomiska ställning baserat på konkreta faktorer. Istället för att bara fokusera på framtida intäkter eller potential för tillväxt, tar substansvärdering hänsyn till de faktiska tillgångarna och skulderna som ett bolag har. Detta kan ge investerare en mer realistisk bild av bolagets värde och stabilitet.

Exempel:

 • Substansrabatten: Genom att jämföra det verkliga värdet på ett bolag med dess marknadsvärde kan man identifiera om aktien handlas till rabatt eller premie. Om substansen i bolaget är högre än aktiekursen, kan det vara en möjlighet att köpa undervärderade aktier.

 • Kundfordringar: Ett annat exempel på hur substansvärdering kan vara fördelaktigt är när man analyserar kundfordringar. Genom att värdera dessa till deras verkliga värde istället för bokförda värden kan man få en mer exakt bild av hur mycket pengar som förväntas komma in i framtiden.

Begränsad användbarhet vid vissa typer av investeringar

En nackdel med substansvärdering är att den inte tar hänsyn till framtida intäkter eller potential för tillväxt. Detta kan begränsa dess användbarhet vid vissa typer av investeringar, särskilt när man bedömer tillväxtbolag eller företag inom snabbt föränderliga branscher. Substansvärdering fokuserar främst på det som redan finns och tar inte hänsyn till framtida möjligheter.

Exempel:

 • Skillnaden mellan substansvärde och marknadsvärde: En nackdel med substansvärdering är att den inte beaktar marknadens uppfattning om ett bolags framtidspotential. Om marknadsvärdet är betydligt högre än substansvärdet kan det indikera att investerare har höga förväntningar på bolagets tillväxt och intjäningspotential.

Hur man räknar ut substansvärdet i ett bolag:

Att förstå hur man räknar ut substansvärdet i ett bolag är avgörande för att kunna bedöma dess ekonomiska styrka och potential. Substansvärdet är en indikator på det faktiska värdet av ett företags tillgångar efter att skulderna har dragits av. Här kommer vi att gå igenom processen för att beräkna substansvärdet och vad som ingår i denna beräkning.

Substansvärde – En översikt

Substansvärdet representerar skillnaden mellan företagets tillgångar och dess skulder. Genom att beräkna detta värde kan investerare och analytiker få en bättre uppfattning om företagets verkliga värde, oberoende av marknadspriset eller andra externa faktorer.

Företagets balansräkning

För att börja beräkningen av substansvärdet behöver vi ta hjälp av företagets balansräkning. Balansräkningen ger oss en översikt över företagets tillgångar, skulder och eget kapital vid en given tidpunkt.

Beräkningsformeln

Formeln för att räkna ut substansvärdet är relativt enkel: Tillgångarnas värde minus skuldernas värde. Detta ger oss det totala nettovärdet, vilket representerar vad som återstår efter att alla skulder har betalats av.

Tillgångar

Tillgångarna som ska tas med i beräkningen av substansvärdet kan vara olika beroende på företagets verksamhet. Här är några exempel på tillgångar som kan inkluderas:

 • Fastigheter och mark

 • Inventarier och utrustning

 • Varulager

 • Immateriella tillgångar såsom patent, varumärken eller licenser

Det är viktigt att notera att värdet av dessa tillgångar kan variera över tiden och bör uppdateras regelbundet för att få en korrekt bild av företagets substansvärde.

Skulder

Skulderna representerar de ekonomiska åtaganden som företaget har gentemot långivare, leverantörer och andra intressenter.

Substansvärderingens betydelse i olika branscher, som läkemedelsbolag och fastighetsbolag:

Läkemedelsbranschen

Inom läkemedelsbranschen är substansvärdering av särskild betydelse. Detta beror på de höga kostnaderna för forskning och utveckling (FoU) samt värdet av patent och intellektuell egendom. Här är några viktiga punkter att tänka på när det gäller substansvärdering inom läkemedelsbranschen:

 • Kostnader för FoU: Läkemedelsföretag investerar stora summor pengar i FoU för att utveckla nya läkemedel. Genom att genomföra en substansvärdering kan företagen bedöma värdet av sina FoU-investeringar och se till att de får tillbaka sina kostnader.

 • Patent och immateriella tillgångar: Ett framgångsrikt läkemedel kan vara skyddat av ett patent under en viss period. Substansvärdet hjälper företaget att bedöma hur mycket deras patenterade produkter kan generera i intäkter under denna tid. Dessutom kan immateriella tillgångar som forskningsresultat och kliniska prövningsdata ha ett betydande värde.

Fastighetsbranschen

Även inom fastighetsbranschen är substansvärdering relevant eftersom företagen ofta har betydande tillgångar i form av mark och byggnader. Här är några punkter att tänka på när det gäller substansvärdering inom fastighetsbranschen:

 • Värdering av fastigheter: Genom att använda substansvärdering kan fastighetsbolag bedöma värdet av sina tillgångar, inklusive mark och byggnader. Detta är särskilt viktigt vid köp och försäljning av fastigheter.

 • Investeringar i underhåll och renovering: Substansvärdet hjälper också fastighetsbolag att bedöma hur mycket de bör investera i underhåll och renovering av befintliga fastigheter för att bibehålla eller öka deras värde.

 • Substanspremie:

Substansvärdering för utländska aktier och generellt för aktier:

Substansvärdering kan också användas vid bedömning av utländska aktier genom att analysera balansräkningar och finansiell information från företaget.

När det kommer till värdering av aktier på aktiebörsen finns det olika metoder som investerare kan använda sig av. En av dessa metoder är substansvärdering, som ger en mer konservativ uppskattning av ett företags värde jämfört med andra värderingsmetoder som fokuserar på framtida intäkter eller vinster.

Vid en substansvärdering tar man hänsyn till företagets tillgångar och beräknar värdet baserat på dessa. Det innebär att man tittar närmare på företagets balansräkning och analyserar de olika tillgångarna. Genom att dra av eventuella skulder från tillgångarna får man fram ett nettovärde, även känt som eget kapital. Detta nettovärde delas sedan upp i antal aktier för att få fram ett substansvärde per aktie.

En substansvärdering kan vara särskilt användbar när det gäller utländska aktier. Genom att studera företagets balansräkning och finansiella information kan investerare få en bättre förståelse för företagets faktiska värde. Detta är särskilt relevant när man inte har tillgång till lika mycket information om företaget som man kanske har för svenska aktier.

En substansvärdering kan också vara relevant när det gäller investmentbolag. Investmentbolag är företag som investerar i andra företag och deras värde kan vara svårt att bedöma med traditionella värderingsmetoder. Genom att använda substansvärdering kan man få en mer konkret uppskattning av värdet på investmentbolagets portfölj av aktier.

Det är dock viktigt att komma ihåg att substansvärdering endast ger en uppskattning av ett företags värde baserat på dess tillgångar. Det tar inte hänsyn till faktorer som framtida intäkter, vinster eller företagets affärsidé.

Jämförelse mellan substansvärdering och avkastningsvärdering:

Substansvärdering fokuserar på bolagets tillgångar och skulder, medan avkastningsvärdering bedömer värdet baserat på förväntade framtida kassaflöden.

När det kommer till att bedöma värdet på ett företag finns det olika metoder att använda. Två vanliga metoder är substansvärdering och avkastningsvärdering. Dessa två metoder har olika fokus och kan vara mer eller mindre relevanta beroende på företagets situation.

Vid en substansvärdering tittar man främst på företagets tillgångar och skulder för att bedöma dess värde. Det handlar om att räkna ut vad företaget skulle vara värt om man sålde alla tillgångar och betalade av alla skulder. Genom att dra av skulderna från tillgångarna får man fram ett nettovärde, även känt som eget kapital. Detta värde kan sedan delas upp per aktie för att få fram ett pris per aktie.

Avkastningsvärdering å andra sidan tar hänsyn till de förväntade framtida kassaflödena från företaget. Istället för att fokusera på tillgångar och skulder bedöms värdet utifrån hur mycket pengar företaget kan generera i form av intäkter och vinster i framtiden. Detta görs genom att räkna ut nuvärdet av de förväntade kassaflödena, det vill säga vad de är värda idag med hänsyn till tidsfaktorn.

Avkastningsvärdering kan vara mer relevant för företag med hög tillväxtpotential, medan substansvärdering är mer användbar för att bedöma stabila företag med betydande tillgångar.

Beroende på företagets situation och bransch kan antingen substansvärdering eller avkastningsvärdering vara mer relevant.

Avkastningsvärdering lämpar sig särskilt bra för företag som har en hög tillväxtpotential och där mycket av värdet ligger i framtida intäkter och vinster.

Slutsats: Vikten av substansvärde vid bolagsvärdering och investeringar:

Substansvärdering är en viktig metod vid bedömning av ett bolags värde och kan vara till stor nytta för investerare. Genom att beräkna substansvärdet får man en uppskattning av det underliggande värdet i ett företag, baserat på dess tillgångar och skulder. Det är en användbar teknik som ger en mer objektiv bild av ett bolags ekonomiska ställning.

En fördel med substansvärdering är att den fokuserar på de faktiska tillgångarna i ett bolag, vilket kan vara särskilt relevant inom branscher som läkemedel eller fastigheter där dessa tillgångar utgör en betydande del av företagets värde. Nackdelen med substansvärdering är dock att den inte tar hänsyn till framtida intäkter eller potential för tillväxt, vilket kan vara viktigt att beakta vid investeringsbeslut.

För att räkna ut substansvärdet i ett bolag behöver man samla information om företagets tillgångar, inklusive fastigheter, inventarier och immateriella tillgångar. Sedan subtraheras skulder från dessa tillgångar för att få fram det totala substansvärdet. Det finns olika metoder för att beräkna detta värde, men det grundläggande konceptet är detsamma.

Substansvärderingens betydelse kan variera mellan olika branscher. Inom läkemedels- och fastighetssektorn kan substansvärdet vara särskilt relevant eftersom det ger en tydlig uppfattning om värdet på de fysiska tillgångarna. För utländska aktier kan substansvärdering också vara användbart för att bedöma värdet på ett företag, oavsett eventuella kulturella eller språkliga skillnader.

När det kommer till jämförelsen mellan substansvärdering och avkastningsvärdering är det viktigt att förstå deras olika tillvägagångssätt. Substansvärdering fokuserar på det underliggande värdet i bolaget baserat på dess tillgångar, medan avkastningsvärdering tittar på företagets framtida intäkter och potential för avkastning. Båda metoderna har sina fördelar och nackdelar, och valet beror ofta på vilken aspekt som anses vara mest relevant för investeraren.

Sammanfattningsvis spelar substansvärdering en viktig roll vid bolagsvärdering och investeringsbeslut. Genom att ta hänsyn till de faktiska tillgångarna i ett bolag ger den en mer objektiv bild av dess värde. Det är dock viktigt att komplettera detta med andra metoder som tar hänsyn till framtida intäkter och potential för avkastning. Vid investeringsbeslut är det alltid bäst att använda en kombination av olika värderingsmetoder för att få en mer komplett bild.